New Japan Pro Wrestling


New Japan Pro Wrestling New Year Dash Results


New Japan Pro Wrestling New Year Dash Results Source: Cageside Seats Manabu Nakanishi, TenCozy (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima), & Yuji Nagata defeated Ren Narita, Shota Umino, Tetsuhiro Yagi, & Tomoyuki Oka Suzuki-gun (El Desperado,…